Welcome to my blog ***sirigate15.blogspot.com***

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้


.......ดิฉันคิดว่า การจัดการศึกษายุคนี้เป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแท้จริงซึ่งได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ใหม่และเปลี่ยนแปลงความต้องการในการศึกษาในอนาคต สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่เข้ามาแทนที่แบบเก่า ดังนั้นผู้ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจึงจำเป็นต้องศึกษาเรื่องนี้ให้มาก ๆ เพราะหากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็จะเป็นผู้ที่ล้าสมัย ไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้จะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาแบบใหม่


.......ในอนาคตเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีบทบาทสำคัญมาก ก็คือเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นหลักในการแสวงหาจากระบบเดิมที่เน้นให้ครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนเปลี่ยนเป็นระบบที่ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะหรือเป็นที่ปรึกษาในสาขาวิชาที่สอนโดยผ่านทางเครือข่าย โดยที่ต้องเป็นผู้แสวงหาด้วยตนเองต้องกระตือรือร้นและตื่นตัวอย่างตลอดเวลา ดิฉันดีใจที่ได้ศึกษาในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในวิชานี้เนื่องจากเหตุผลข้างต้นที่ว่าในอานาคตระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่มีบทบาทมากในการประกอบอาชีพครูของดิฉัน

.......การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเปิดช่องทางไปสู่แหล่งความรู้ต่างๆได้ทั่วโลก ก็เป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้และรับความรู้จากโลกภายนอก หากเราได้ใช้เป็นประจำและเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงภาพวิดีโอโปรเจคเตอร์เชื่อมเข้าสู่ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต ในอนาคตโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนเป็นสถานที่ที่ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหาความรู้

ไม่มีความคิดเห็น: